Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

VisaMasterCard

 
 

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Tuli.cz

(dále jen„VOP“)

  

I. Smluvní strany

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, přičemž na jedná straně je společnost Tuli.cz, s.r.o., se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 242 71 071, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Praze I,  vložka č. 199549 oddíl C jako prodávající (dále označený jen jako „TULI“) a na straně druhé je kupující, který může být také spotřebitelem (dále označený jen jako „Zákazník“).

 

II. Způsob objednání zboží

TULI zveřejňuje seznam zboží, které nabízí na prodej zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi toto zboží objednávat následovně:

a) prostřednictvím e-shopu, aplikace na webové stránce www.tuli-tuli.cz

b) zasláním volně stylizované objednávky na elektronickou adresu TULI info@tuli-tuli.cz (dále též „elektronická adrese TULI“)

c) kontaktováním společnosti telefonicky na telefonním čísle +420 777 793 748.

 

III. Objednávky prostřednictvím e-shopu

Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen„e-shop“) mohou uskutečňovat fyzické osoby a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

Objednávka zboží prostřednictvím e-shopu se vykonává na základě vyplnění objednávkového formuláře na webové stránce www.tuli-tuli.cz. Objednání prostřednictvím formuláře je podmíněné vyplněním kontaktních údajů, doručovací adresy případně fakturační adresy, pokud je jiná než doručovací.

Při nákupu prostřednictvím e-shopu je možné uplatnění slevových kuponů, avšak je podmíněno jejich uvedení v příslušné kolonce v objednávkovém formuláři e-shopu.

Odeslání objednávky je podmíněné souhlasem Zákazníka s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. X.

 

IV. Zpracování objednávky

Po doručení objednávky jedním ze způsobů uvedených v článku II VOP bude objednávka zpracována a TULI zašle Zákazníkovi na ní uvedenou elektronickou adresu (dále jen„e-mail“) zprávu o přijetí objednávky, kterou potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na e-mail budou Zákazníkovi v případě potřeby zasílané všechny další informace ohledně jeho objednávky. Před potvrzením objednávky TULI ověří dostupnost zboží a aktuálnost ceny v čase odeslání objednávky Zákazníkem.

Doručení potvrzujícího e-mailu se považuje za uzavření kupní smlouvy na dálku. TULI i Zákazník jsou vázaní objednávkou po uzavření kupní smlouvy.

Zákazník má právo do 24 hodin od zadání objednávky, tuto objednávku stornovat oznámením:

a) doručeným poštou na adresu Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, Slovensko anebo

b) e-mailem na elektronickou adresu info@tuli-tuli.cz

 

 

V. Platby

Kupní cenu za zboží, případně náklady za přepravu je Zákazník povinný uhradit jedním z následujících způsobů:

a) v hotovosti při převzetí zboží od kurýra,

b) nebo převodem předem prostřednictvím služby 24-pay

Pokud Zákazník neuhradí celou kupní cenu za zboží, případně přepravné způsobem podle bodu 1 tohoto článku, není TULI povinný Zákazníkovi zboží vydat, tímto jednáním se TULI nedostane do zpoždění s dodáním zboží.

 

 

VI. Informace o zboží a ceně

TULI zveřejňuje aktuální seznam zboží, které nabízí na prodej Zákazníkovi na webové stránce  www.tuli-tuli.cz.

Ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží v e-shopu zahrnují daň z přidané hodnoty. Tyto ceny nezahrnují cenu za přepravu.

Všechny akce platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

TULI si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou v e-shopu. Změna ceny zboží se nevztahuje na objednávky před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

 

VII. Přeprava a dodání zboží

Přepravu zboží zabezpečuje TULI prostřednictvím kurýrní služby DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47927682, DIČ: 2024147400, IČ DPH: SK2024147400 (dále jen„kurýr“). TULI si vyhrazuje právo na případnou změnu společnosti zabezpečující přepravu.

TULI je oprávněný dodat zboží před dohodnutým termínem dodání zboží, pokud s tím Zákazník souhlasí.

Místo dodání zboží je místo dohodnuté v kupní smlouvě. Jako místo dodání zboží může být kromě osobního odběru v provozovně TULI dohodnutá adrese na území České republiky a také adrese v zahraničí, podmínky dodání do zahraničí se stanoví v závislosti od konkrétního případu.

TULI splní svoji povinnost dodat zboží tak, že v místě dodání umožní Zákazníkovi se zbožím nakládat. Zákazník se zavazuje před převzetím zboží zkontrolovat objednané zboží.

Zákazník je oprávněný zboží nepřevzít/odmítnout pokud zjistí, že obal zboží je vážně poškozený a je možné předpokládat, že došlo k poškození vnitřního obsahu nebo zboží zjevně neodpovídá předmětu kupní smlouvy za podmínky, že uvede důvody odmítnutí. Zákazník je také povinný bezodkladně informovat TULI e-mailem na elektronickou adresu TULI. Pokud Zákazník bezdůvodně odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinný TULI uhradit náklady spojené s doručováním zboží.

Cenu za přepravu zboží najdete zde. Pokud je v jednom termínu společně přepravováno více zboží, platí se jen jedno přepravné. Na přepravu do zahraničí se tato stanovená cena přepravného nevztahuje a vyčíslí se na každý případ individuálně. V případě změny ceny přepravy ve smyslu bodu 2 tohoto článku se může cena za přepravu upravit, o této změně bude Zákazník bezodkladně před odevzdáním zboží na přepravu informovaný.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněný bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dní od převzetí zboží, pokud si TULI včas a řádně splnil informační povinnosti ohledně odstoupení (dále jen„informace“), přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zákazník má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet ho obdobným způsobem jako je obvyklé při klasickém nákupu v kamenném obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Zákazník je zodpovědný za jakékoliv snížení hodnoty zboží. Pokud TULI poskytl zákazníkovi informace až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od začátku plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy TULI dodatečně splnil informační povinnost. Pokud TULI neposkytl zákazníkovi informace ani v dodatečné lhůtě, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne začátku plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy, předmětem které je dodání zboží i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

Zboží se považuje za převzaté zákazníkem okamžikem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodané jako poslední,

b) dodávka zboží skládající se z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně po dobu vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Zákazník uplatňuje svoje právo odstoupit od smlouvy oznámením o odstoupení resp. formulářem zveřejněným na internetové stránce TULI:

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, Slovensko

b) zaslaným e-mailem na elektronickou adresu TULI info@tuli-tuli.cz

O přijetí oznámení o odstoupení TULI upozorní Zákazníka e-mailem do 24 hodin od doručení tohoto oznámení. Pokud Zákazníkovi e-mail potvrzující doručení oznámení v této době nebude zaslaný, je jeho právem telefonicky nebo e-mailem si tuto informaci vyžádat.

TULI tímto zákazníka informuje, že zákazník není oprávněný odstoupit od smlouvy v případech ustanovených podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.. při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo
provozní prostory předávajícího a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to zejména, pokud jde o zboží zhotovené podle osobních požadavků Zákazníka nebo zboží určené osobně pro jednoho Zákazníka nebo zboží, které vzhledem na jeho vlastnosti není možné vrátit.

Ustanovení o odstoupení výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele jako i na fyzické osoby – nepodnikatele nesplňující vymezení v zákoně č.89/2012 Sb.o ochraně spotřebitele a při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory předávajícího a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí si Tuli a Zákazník všechny vzájemně přijaté plnění a to nejpozději do 14 dní od doručení oznámení o odstoupení společnosti TULI. Zákazník spolu s vráceným zbožím musí předložit doklad o koupi zboží. Zákazník zboží, pokud je to možné, zašle zpět nepoužívané, nepoškozené a v původním obalu. V případě, že Zákazník odstoupí od kupní smlouvy a doručí TULI zboží se sníženou hodnotou, které je používané nebo poškozené uhradí TULI náklady, které vznikli v souvislosti s opravou zboží nebo uvedením do původního stavu.

 Zákazník ponese náklady na vrácení zboží pokud toto zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné, jinak tyto náklady ponese TULI. Zákazník může požádat TULI o odvoz vráceného zboží, v takovém případě má TULI právo na poplatek za odvoz ve výšce přepravného podle aktuálního ceníku.

TULI je oprávněný odstoupit od smlouvy, pokud Zákazník řádně a včas neuhradí kupní cenu nebo pokud Zákazník řádně a včas nepřevezme dodané zboží, a to písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným Zákazníkovi e-mailem nebo doporučeně poštou.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

VIII. Reklamace zboží

Reklamací se rozumí uplatnění práva vyplývajícího ze zodpovědnosti za vady zboží. TULI zodpovídá za vady zboží ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů zejména § 1 a násl. Občanského zákoníku (zodpovědnost za vady prodané věci). Zákazník má práva vyplývajíce ze zodpovědnosti za vady ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů zejména § 1 a násl. Občanského zákoníku.

TULI nezodpovídá za ty vady zboží, které byli způsobené opotřebením zboží v důsledku jeho obvyklého užívání, nepřiměřeného užívání, nevhodného ošetřování, vlivu povětrnostních podmínek nebo úmyslného poškození. TULI také nezodpovídá za vady zboží, na které Zákazníka upozornil před uzavřením kupní smlouvy.

TULI nezodpovídá za mírnou ztrátu objemu tulivaků. Tulivak je plněný polystyrénem a jeho objem se ztrácí obvyklým užíváním. TULI také nezodpovídá za dlouhodobé udržení barvy látky tulivaků, barva látky se může měnit zejména vlivem slunečního záření, UV zářením nebo za přítomnosti různých chemikálií.

Reklamaci si musí Zákazník uplatnit u TULI oznámením o vadách zboží zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla TULI, zaslaným e-mailem na elektronickou adresu TULI nebo osobně doručeným podobu pracovní doby do provozovny TULI. TULI je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

TULI je povinen vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:

a) odevzdáním opraveného zboží,


b) výměnou zboží,


c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží,


e) písemnou výzvou na převzetí plnění,


f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.


Konkrétní způsob vyřízení reklamace se dohodne po posouzení reklamované vady zboží. O výsledku vyřízení reklamace bude Zákazník informovaný bezprostředně po vyřízení reklamace písemně.

Faktura za zboží slouží zároveň jako záruční list, faktura bude Zákazníkovi doručená spolu se zbožím.

Záruční doba na tulivaky je 24 měsíců a začíná plynout od převzetí zboží Zákazníkem. Pokud jde o tulivak už použitý, záruční doba je 12 měsíců.

Práva ze zodpovědnosti za záruční vady zaniknou, pokud nebyli uplatněné v záruční době.

 

IX. Zpracování osobních údajů

Zákazník se zavazuje poskytnout správné osobní údaje potřebné pro zpracování objednávky. TULI shromažďuje osobní údaje Zákazníka výlučně za účelem splnění svých závazků vůči Zákazníkovi vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o přepravě.

TULI zodpovídá za to, že osobní údaje Zákazníka nebudou použité na jiné účely, zejména nebudou zpřístupněné třetím osobám s výjimkou společnosti zabezpečující přepravu ve smyslu čl. VII ods. 2 VOP.

TULI shromažďuje osobní údaje Zákazníka v následném rozsahu: křestní jméno, příjmení, elektronická poštovní adresa (e-mail), adresa trvalého bydliště, adresa dodání zboží, fakturační adresa, telefonní číslo s čím Zákazník souhlasí. Tento souhlas může Zákazník odvolat písemným “odvoláním souhlasu” zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla TULI nebo zaslaným na elektronickou adresu TULI.

Zákazník souhlasí, že na jeho e-mail je TULI oprávněný příležitostně zasílat nabídky zboží. Tento souhlas může Zákazník odvolat označením kolonky odhlášení odběru, tato možnost odhlášení mu bude k dispozici v každém konkrétním e-mailu. Zákazník si může kdykoliv vyžádat zasílání informací o nabídce TULI.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 01. 02. 2016 a ruší předešlé znění VOP.

TULI si vyhrazuje právo změnit VOP bez předcházejícího upozornění.

Právní vztahy TULI se Zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jako i související předpisy.

Právní vztahy TULI se Zákazníkem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi TULI a Zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to v znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Vztahy a případné spory budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Zákazník a TULI se zavazují řešit spory týkající se předmětu Smlouvy přednostně vždy mimosoudně, dohodou Smluvních stran.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze